Zarządzenie nr 6/19/20

Zarządzenie nr 6/19/20

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łowcach

z dnia 25 marca 2020 roku

 

W sprawie określenia zasad zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19.

 

Na podstawie §7  ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),

 

Zarządzam co następuje:

 § 1

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Łowcach
z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,                  
w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, o których mowa w art. 42 Ust. 3 pkt 1 oraz Ust. 6 i 7 Ustawy z dnia 26.01.1982 roku – karta nauczyciela ( Dz., U. z 2019 rok., poz. 1148) zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

§ 3

 1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod
  i technik, o których mowa w §2 zarządzenia, są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:
 1. zajęcia zostały udokumentowane na  zasadach określonych w zarządzeniu Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łowcach z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty, wydanym na podstawie §1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego w §2 zarządzenia,
 2. nauczyciel zapewnił uczniom, a w przypadku uczniów klas 1-3 ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w  formie elektronicznej,
 3. każdy uczeń, a w przypadku uczniów klas I-III – każdy rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem,
 4. nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji o których mowa w lit. c,
 5. nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę w nauce, w tym również dokonuje informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach,
 6. w przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionego dodatkowego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym – nauczyciel współpracuje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 7. nauczyciel udziela wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczną – pedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej – w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia.
 1. Informowanie o postępach w nauce, o których mowa w ust.1 lit. e może następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, o której mowa w §2 pkt 1 lit. a rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia, dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu.
 2. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas zatwierdza dyrektor we współpracy z nauczycielami uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zaleconych zadań.

§ 4

Zajęcia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone w grupach lub indywidualnie przy czym liczba godzin zajęć prowadzonych indywidualnie nie może być wyższa niż:  10  % zajęć ogółem prowadzonych w danej klasie w okresie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej w Łowcach z przyczyn o których mowa
w §1 zarządzenia. Zastrzeżenie nie dotyczy nauczycieli, o których mowa w §3 ust. 1 lit. g.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Szkoły Podstawowej w Łowcach.

 

§ 6

 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Łowcach.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 roku