Informacja dotycząca wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR

Wójt Gminy Chłopice informuje, iż Gmina Chłopice ma możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”.
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (nabór zaktualizowany). Celem Programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

O wsparcie mogą starać się rodziny, których:
a) dziecko (uczeń szkoły podstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej), zamieszkuje w miejscowości lub na terenie gminy w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
b) dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR
c) dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (np. Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+).
 
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
​​a) sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (maksymalna stawka za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej, tj.3 500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 500 PLN za zakup tabletu)
b) ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
c) usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
Warunkiem zakwalifikowania wniosku jest przedłożenie następujących dokumentów:
1) oświadczenie opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (załączniki 2 lub 3)
2) dokument potwierdzający, iż członek rodziny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR (np. świadectwo pracy, książeczka ubezpieczeniowa, inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie w PPGR)
3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4)
 
Termin złożenia wniosku: do 03.11.2021r. do godz. 15.00

Nabór odnosi się - po zaktualizowaniu zasad naboru - do wszystkich rodzin z terenu gminy Chłopice, których dzieci uczą się w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, a które posiadają członków rodziny (tj. rodziców, dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych), którzy niegdyś pracowali w PGR.

Nabór wniosków trwa do dn. 03.11.2021r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy
Chłopice (p. 21, tel. 16 624 00 00 w. 21)

Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149a

Informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 
Dokumentacja konkursowa do pobrania w folderze "Więcej" oraz w Urzędzie Gminy Chłopice.

Link do informacji i dokumentacji na stronie Urzędu Gminy w Chłopicach LINK