Informacje ogólne

     Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Łowcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://splowce.pl/.
Data publikacji strony internetowej: 19.11.2017 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.06.2020 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
•    część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Wyłączenia:
•    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
•    filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 25.08.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna
Budynek: Łowce 159 37-554 Łowce
Do budynku prowadzi wejście, które znajduje się od strony południowej, przy parkingu.
Do wejścia prowadzą schody i podjazd przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy szkoły.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Przytuła, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 667700374. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strony internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich znajduje się pod adresem:
https://www.rpo.gov.pl/


 
Informacje bieżące
 
 
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łowcach sporządzone za 2023 r. zostało opublikowane w BIP Urzędu Gminy Chłopice.
 
 

 
 
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Łowcach sporządzone na dzień 31.12.2018r. zostało opublikowane w BIP Urzędu Gminy Chłopice.
 
 

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Łowcach sporządzone za 2019r. zostało opublikowane w BIP Urzędu Gminy Chłopice.
 
 
 

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Łowcach sporządzone za 2020r. zostało opublikowane w BIP Urzędu Gminy Chłopice.

 

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Łowcach sporządzone za 2021r. zostało opublikowane w BIP Urzędu Gminy Chłopice.

 

 Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Łowcach sporządzone za 2022r. zostało opublikowane w BIP Urzędu Gminy Chłopice.